Close

Termes et conditions

Algemeen

Ruben O Bespoke Tailoring is een merknaam die onder ROSE Group BVBA, (KBO 0833827440) met maatschappelijke zetel te ‘s Gravenwezelsteenweg 1, 2110 Wijnegem, België. De klant kan producten bestellen in de showroom of op afspraak op een andere locatie. De klant kan via de webwinkel op de Ruben O website een cadeaubon aankopen. Deze Algemene Voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Ruben O Bespoke Tailoring. De orderbevestiging wordt via mail aan de klant bezorgd op het door hem of haar opgegeven mailadres. De Algemene Voorwaarden van Ruben O Bespoke Tailoring heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Ruben O Apparel ook al komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door een bestelling te plaatsen bij Ruben O Bespoke Tailoring verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Een klant van kan zowel een particulier als een bedrijf zijn, beiden vallen onder dezelfde voorwaarden.

Prijzen

De aangegeven verkoopprijzen in de wegschop zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen (zoals BTW), en inclusief eventuele verzendingskosten voor België en Nederland.

Betaling

Ruben O Bespoke Tailoring werkt met betaling via bankoverschrijving of cash (gepast). Bij het plaatsen van een order dient 50% van het totale factuurbedrag als voorschot betaald te worden. De betaaltermijn voor dit voorschot is 14 kalenderdagen na het plaatsen van de order. Ruben O Bespoke Tailoring mag het aankopen van de nodige grondstoffen voor deze order uitstellen tot wanneer het voorschot van 50% voldaan is. Indien hierdoor de vooropgestelde levertermijn niet kan gehaald worden, kan dit niet worden heroepen op Ruben O Bespoke Tailoring. De klant wordt via mail of indien gewenst via een andere weg op de hoogte gebracht wanneer zijn bestelling klaar staat voor afhaling. Pas na aflevering of ophaling van de goederen dient de overige 50% van het factuurbedrag voldaan te worden. De klant is verplicht de goederen ten laatste 30 kalenderdagen na notificatie van levering te komen ophalen. Na deze termijn is ook het volledige factuurbedrag verschuldigd, ook al zijn de goederen nog niet geleverd of opgehaald.
Bij het niet naleven van de betaaltermijnen is een intrest van 10% per maand van toepassing en dit op het gehele factuurbedrag. Eventuele kosten van een incassobureau of andere derden vallen ook op de debiteur.

Levering en leveringstijd

Ruben O Bespoke Tailoring zal zich inspannen om de op de site vermelde levertijden te respecteren. De aard van producten waarin Ruben O Bespoke Tailoring handelt zijn echter gedepersonaliseerd en volledig op maat. Hierdoor kunnen afwijkingen in levertijd voorkomen. Ruben O Bespoke Tailoring kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket/elektronische mail dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van het voorschot, zal Ruben O Bespoke Tailoring zich inspannen om de levertermijn te respecteren. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, fax, e-mailadres…) en te laten registreren. Ruben O Bespoke Tailoring doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Ruben O Bespoke Tailoring geenszins een resultaatsverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Ruben O Bespoke Tailoring verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Wanneer een bestelling wordt geplaatst worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken. Ruben O Bespoke Tailoring zal elke vorm van gebrek of beschadiging op een correcte en klantvriendelijke manier afhandelen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten verpakking, en met accessoires en de gebruiksaanwijzing. Gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud

Ruben O Apparel behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot volledige betaling ervan.

Plaats van levering

De levering wordt geacht te gebeuren bij afhaling in de showroom te Wijnegem of op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur moeten binnen de 8 kalenderdagen na de orderbevestiging bekend gemaakt worden aan Ruben O Bespoke Tailoring, via hello@ruben-o.com. Alle opmerkingen betreffende de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst bekend worden gemaakt aan Ruben O Bespoke Tailoring via hello@ruben-o.com

Annulering koopovereenkomst

Een cadeaubon, kledingstuk, accessoire of andere Ruben O producten zijn meestal gepersonaliseerd en staan op naam. Een cadeaubon kan niet geretourneerd of geruild worden voor contant geld of andere vormen van betaling, ook niet gedeeltelijk. Gedurende 7 dagen na de geplaatste en gevalideerde bestelling, is de klant gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de goederen, of het aankopen van eventuele grondstoffen komen voor rekening van de klant. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:
a) goederen die gepersonaliseerd en/of op naam staan ;
b) van goederen die
1) besteld en geleverd zijn overeenkomstig de specifieke wensen van de koper;
2) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3) snel kunnen bederven of verouderen;

De uiteindelijke eindbeslissing over de hierbovengenoemde zaken ligt ten allen tijde bij Ruben O Bespoke Tailoring. Kosten voor het terugzenden van de artikelen worden door de klant gedragen.

Recht op teruggave. Niet goed, geld terug
Ruben O Apparel biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om het bestelde goed terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de leveringsbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Ruben O Apparel, kunnen worden teruggezonden (met alle inbegrepen accessoires, handleiding, enz). Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Ruben O Apparel zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 14 dagen. Ruben O Apparel aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:
– Gepersonaliseerde producten.
– Producten die van nature niet kunnen teruggestuurd worden of gemakkelijk beschadigd raken of mogelijk vervallen.
– Als gevolg van hun natuur en voor hygiënische redenen.
– Onvolledige, beschadigde of vuile producten.

Bovenop de wettelijke garanties kunnen sommige goederen genieten van een fabrieksgarantie die verlengd kan worden afhankelijk van het type product en het merk. In ieder geval kan Ruben O Bespoke Tailoring niet verantwoordelijk gehouden worden indien de fabrikant weigert de garantie toe te passen.

Onjuistheden

Ruben O Bespoke Tailoring is niet gehouden een bestelling uit te voeren, noch tot een vergoeding van enig door de klant geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en
i) het voor de klant duidelijk behoorde te zijn dat het betreffende geval om een zetfout ging.
ii) wanneer de klant onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Ruben O Apparel die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.
Ruben O Bespoke Tailoring kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van de bestelling en het op de rekening vermelde bedrag.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ruben O Bespoke Tailoring en de klant is Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.